Click to listen highlighted text!

Statut

U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 11.04.2016.god usvojen je sledeći

STATUT

UDRUŽENjA OSOBA SA INVALIDITETOM

»DRUŠTVO INVALIDA VRBAS«

Član 1.

Udruženje »DRUŠTVO INVALIDA VRBAS« je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i pomoći osobama sa invaliditetom svih kategorija

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom podizanje svesti građana Srbije i upoznavanje sa problematkom sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom. Da uz pomoć ljudi dobre volje omogući unapređivanje društva i širenje svesti o osobama sa invaliditetom.U ostvarenju misije udruženje se rukovodi raznim projektima predviđenih planom i programom.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

1) prikuplja,obrađuje,objavljuje naučnu i stručnu literaturu vezano za osobe sa invaliditetom o njihovim pravima,lečenju i položajem u društvu

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti osoba sa invaliditetom

4) organizuje volonterske akcije.

  1. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave osobama sa invaliditetom.

6) Pomaže svim osobama sa invaliditetom koji se nalaze u kategoriji teških invalida(paraplegičarima,kvadriplegičarima,slepim i gluvim osobama)

Član 4.

Naziv Udruženja je: Udruženje »DRUŠTVO INVALIDA VRBAS«.

Udruženje ima sedište u Vrbasu

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja .

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.

Punoletni član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

4) Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici

Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.

8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje tri člana Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave problematikom osoba sa invaliditetom, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, zaveštanja i poklona, finansijskih subvencija pomoći drugih srodnih humanitarnih organizacija ,kao i od učestvovanja na javnim konkursima koje organizuje grad ili Republika na svim nivoima uprave.Finansijska transparentnost će biti jedan od stubova organizacije

Udruženje može pribavljati sredstava i organizovanjem seminara,

predavanja,koncerata,dramskih i drugih umetničkih performansi i na drugi zakonom dozvoljen način.

 

Član 17.

Udruženje može pribavljati sredstva i prodajom svojih publikacija odnosno obavlja privrednu delatnost: izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija.

Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 18.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite,prava i položaja osoba sa invaliditetom

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 19.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 20.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja biće donirana u humanitarne svrhe

Član 21.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Udruženje »Društvo invalida Vrbas« Vrbas, a u sredini znak osoba sa invaliditetom.

 

 

Član 22.

Udruženje će svu svoju aktivnost usmeriti ka lakšem životu i promociji invalidnosti kao posebnosti,te pomoći konkretnim licima sa invaliditetom .Organizacija neće narušavati bilo čija ljudska, imovinska, i verska prava.

Član 23

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja

Branko Bulajić

Click to listen highlighted text!